ناگفته پیداست با راه اندازی نسخه جدید وب سایت، بسیاری از بخش ها، از جمله بخش “نوشته ها” تقریبا غیرفعال شده است. علت این موضوع، تغییرات عمده در برنامه های کاری اینجانب بوده و البته مشغله هایی که اجازه حضور نمیدهد. لازم دانستم ضمن پوزش، مراتب تشکر خود را از پیام های شما همراهان عزیز ابراز کنم. زین پس سعی خواهم نمود، بخش های نوشتاری سایت را تقریبا فعال کرده و گاهگداری بنویسم. باید اعتراف کنم همچنان با نسخه جدید کنار نیامدم و نسخه پیشین را ترجیح میدهم و حتی در برهه ای، نسخه قبل مجدد فعال شد که البته جهت تغییر رویکرد کاربردی وب سایت، ناگزیر به ارجاع به نسخه فعلی شد.

در خصوص فعالیت ها نیز، اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت لیکن همچنان، پذیرش پروژه، تنها با داشتن معرف معتبر امکان پذیر است و از قبول پروژه های عزیزانی که شناخت مستقیم و یا با معرف ندارم، معذورم.