عنوان پروژه: خانه مخملی

کارفرما: آقای قبادی

محل پروژه: ایران، یزد

زمین: 345 مترمربع

این پروژه به دلیل فرم زمین و جهت قرارگیری و بر زیاد در معبر و عمق کم و گوشه های تیز، از پروژه های چالشی بوده است. داشتن بر نمایی بیش از 30 متر در جهت غرب، موجب میشد تا نورگیری خانه دارای مشکل اساسی باشد.

از طرف دیگر، محصور شدن خانه در بین واحدهای همسایگی موجود و آتی، نورهای جهت های دیگر را کور خواهد نمود. لذا در روند طراحی تصمیم بر این گرفته شد تا ساختمان از درون، چرخشی به سمت جنوب داشته و همینطور در حد امکان نور مناسب را از فضای فوقانی خود دریافت نماید.

ایجاد پنجره های کوچک و یا پنجره های دارای تابش گیر، خانه را از بهره گیری بهتر از نور غرب، بی نصیب نگذاشته است. با توجه به موقعیت زمین و نزدیکی آن به کوه های اطراف و فضای باز بین آن، بادهای مناسبی می وزد. زاویه های خانه به سمت بهره گیری از این بادهای مناسب، چرخیده است.

خانه در عین اینکه نگاهی مدرن دارد و از فرم های ارگانیک (ایده گرفته از شن های روان منطقه کویری) بهره گرفته، نگاهی به معماری سنتی شهر یزد نیز دارد. استفاده از تابشگیر، شیشه های رنگی و بهارخواب از این ویژگی هاست.  مجموع این ویژگی ها، خانه را دارای معماری سبز و معماری اقلیمی کرده است تا حداکثر آسایش برای ساکنین آن رقم بخورد.

ساخت این خانه از 22 بهمن 1397 آغاز شده است.

 

معماری، معماری یزد، معماری سنتی، معماری مدرن، معماری ایرانی