خواننده نیستم اما گاهی برای خودم و دوستان میخوانم. امیدوارم شما هم لذت ببرید.