در پادکست، شعرخوانی ها و بعضا متن هایی که برایم جالب است، قرار خواهم داد.