Ana Sayfa
İletişim Kur
Hesap Ayarları
RSS
Beni Twitter
Beni  Youtube
Beni Facebook

Hikayeleri / گاه نوشته

این فیلم بسیار دیدنی بود و حیفم آمد با شما به اشتراکش نگذارم
Baskı
Twitter Payı
Facebook Payı
Sevmek: [3]
شهریور ی 29, 1394

دانلود

 

انسان است دیگر. وقتی گرم است، احساس می کند خیلی دردها را نمیفهمد. ارزش ها را نمی فهمد. نمی فهمد گذر عمر را. نمی فهمد اینکه، روزی هیجان ها فروکش می کند و زیاده خواهی ها کنار می روند و او می ماند و خودش. آآن روز، روزی که همه ی اطرافیانی که به هیجان زودگذری دورش بودند کنار می روند و او می ماند و او. با فکر کسانی که بی نقاب، او را دوست داشتند. و آنگاست که دیگر خیلی دیر است؛ خیلی دیر...

Geri - Üst