صفحه اول
تماس
تنظیمات اشتراک
خروجی RSS
من در توئیتر
من در یوتیوب
من در فیسبوک

شرایط وب سایت

آخرین به روز رسانی: 03 اردیبهشت, 1392

شما فقط در صورت موافقت و قبول بدون قید و شرط مفاد و آیین نامه ها می توانید از این سایت استفاده كنید. محمد ساعتچی یزدی ممكن است انحصاراً به صلاحدید خود به تنهایی، با یا بدون دادن هیچ تذكری به شما، قسمت هایی از مفاد و آیین نامه ها را در هر زمانی با به روز رسانی محتویات این صفحه تغییر دهد، تعویض، اصلاح، اضافه و/یا حذف كند. بنا بر این از شما تقاضا می شود كه به صورت دوره ای این صفحه را ملاحظه و مفاد و آیین نامه ها را بررسی كنید.

محدودیت استفاده

تمامی عناصر این وب سایت تحت حمایت قوانین كپی رایت، دیگر قوانین قابل اجرا در كلیه كشورهای دنیا و مقررات معاهداتی هستند. بنابراین،‌ به كارگیری (بدون هیچ محدودیتی شاملِ كپی كردن،‌ تغییر دادن، تكثیر كردن كل یا بخشی از آن، ‌آپ لود كردن، مخابره كردن،‌ پخش كردن،‌ اجازه استفاده دادن، فروختن و چاپ كردن) هر یك از این عناصر مگر برای استفاده شخصی یا استفاده غیر تجاری داخلی، بدون اخذ مجوز كتبی محمد ساعتچی از قبل، ممنوع است.
هیچ یك از محتویات این سایت نمی بایست با دلالت بر چیزی، اقرار بدون حق انكار، یا موارد دیگر به عنوان اعطای هیچ امتیازی یا حقی برای استفاده از هیچ یك از افراد و نام های تجاری نشان داده شده روی سایت بدون داشتن مجوز صریح كتبی از محمد ساعتچی یا در صورت نیاز از شخص ثالث مالك نام تجاری مذكور، تعبیر شود.

اعمال غیر مجاز

    تجاوز به حقوق قانونی (شامل حقوق خصوصی و عمومی)‌ دیگران.
    فراهم كردن اسباب خسارت یا زیان دیگران.
    برهم زدن نظم عمومی.
    عمل مجرمانه.
    آپ لود كردن و پخش كردن هر گونه اطلاعات شخص یا گروه ثالث بدون كسب اجازه از آن.
    استفاده از وب سایت برای مقاصد تجاری.
    بد نام كردن،‌ رسوا كردن و افترا زدن به دیگران.
    آپ لود كردن و پخش كردن هر گونه اطلاعات شخص یا گروه ثالث بدون كسب اجازه از آن.
    هر نوع فعالیت دیگری كه غیر قانونی بوده و یا توسط مقررات جاری ممنوع شده باشد.ی.
    هر نوع فعالیت دیگری كه از نظر محمد ساعتچی یا ارگان های مرتبط نامناسب پنداشته شود.

سلب ضمانت ها

استفاده شما از این وب سایت با مسئولیت خود شما است. این وب سایت (شامل همه محتویات و عملكرد های ارائه شده روی این وب سایت و یا در دسترس قرار گرفته از طریق این وب سایت) "همان گونه كه هست" در حدود مجاز قانونی عرضه شده است. محمد ساعتچی یزدی به هیچ وجه هیچ ادعا و تضمینی برای این موارد ندارد (1) هیچ یك از محتویات منتشر شده در این وب سایت یا در دسترس از طریق این وب سایت، دقیق، قابل خرید و فروش، متناسب برای یك هدف خاص یا غیر قابل سوء استفاده باشند (2) سروری كه این سایت را عرضه می كند از هر گونه ویروس و یا دیگر مواردی پاك باشد كه می توانند آسیب برسانند یا در زمان دسترسی، مرور یا دانلود از سایت یا دسترسی به هر طریق دیگری به این وب سایت باعث وارد شدن صدماتی به تجهیزات رایانه شما یا هر دارایی دیگر شما شوند.
محمد ساعتچی یزدی مسئولیت هیچ نوع زیان یا آسیب ناشی از استفاده یا دستیابی، یا عدم امكان استفاده یا دستیابی به این وب سایت را نمی پذیرند. محمد ساعتچی یزدی ممكن است محتویات این وب سایت را هر زمانی بدون اطلاع قبلی، تغییر داده و/یا به كلی عوض كند و‌ یا خدمات ارائه شده توسط این وب سایت را به حالت تعلیق در آورده یا اساسا آن را متوقف كند. محمد ساعتچی یزدی، در مورد هر گونه خسارت ناشی از هر نوع دگرگونی یا تغییر محتویات یا عدم امكان استفاده از آن،‌ مسئولیتی قبول نخواهد كرد.

در دسترس بودن محصولات و خدمات

محصولات و خدمات نشان داده شده در این وب سایت ممكن است در كشور و یا منطقه شما قابل دسترسی برای خرید نباشند. ارجاع به این محصولات و خدمات در این وب سایت، ادعا و تضمینی بر این نیست كه در منطقه شما این محصولات و خدمات در هر زمانی در دسترس باشند.

اتصال هایپرتكست از این سایت

این سایت ممكن است لینك هایی به سایت های دیگر داشته باشد ("سایت های لینك"). ارتباط شما با هریك از دیگر سایت ها كاملاً به مسئولیت خود شماست. سایت های لینك تحت كنترل محمد ساعتچی یزدی نبوده و محمد ساعتچی یزدی مسئولیت هیچ یك از محتویات سایت های لینك، بدون هیچ محدودیتی شامل لینك های موجود یا تغییرات و ارتقائات آن را به عهده نمی گیرد. محمد ساعتچی یزدی مسئولیت هیچ یك از انواع مخابره روی وب در هیچ یك از سایت های لینك را نمی پذیرد. محمد ساعتچی یزدی این لینك ها را فقط به عنوان تسهیلاتی برای شما فراهم نموده و وجود هیچ یك از این لینك ها به معنی تایید آنها بوسیله وی و یا وجود هیچ نوع شراكتی با متولیان آنها، نمی باشد. شما مسئول مشاهده و پذیرش مفاد و آیین نامه ها، منشور حریم خصوصی و دیگر اعلانات قانونی اعلام شده در سایت های لینك هستید. محمد ساعتچی یزدی هر گونه ادعایی مبنی بر ضمانت، بیان و اظهار مربوط به دقت، صحت و قانونی بودن یا خلاف آنها، در مورد هر یك از اجزاء و یا اطلاعات مندرج در این سایت ها را رد می كند.

مدارك و نرم افزار های عرضه شده در سایت محمد ساعتچی یزدی

محمد ساعتچی یزدی ممكن است در هر زمانی برای شما مداركی را مربوط به طریقه استفاده محصول و مشخصات آن، روی سایت های خود تحت عنوان "مدارك" عرضه كند. شما می توانید از این مدارك محصولات و خدمات فقط برای استفاده غیر تجاری یا شخصی و اهدافی كه در آنها قید شده است، استفاده كنید. مدارك منتشر شده در سایت های محمد ساعتچی ممكن است اشتباهات چاپی داشته باشد. به صورت دوره ای تغییراتی به اطلاعات این مجموعه اضافه می شوند.محمد ساعتچی یزدی فقط جدید ترین نسخه هر مدركی را بر روی سایت های خود نگاه می دارد. از آنجایی كه وی محصولات و خدماتی عرضه می كند كه در مشخصه هایشان تفاوت های اندكی دارند، ممكن است مدارك متفاوتی برای محصولات و خدماتی كه كمی با یكدیگر متفاوت اند وجود داشته باشد. از شما تقاضا می شود كه همواره از استفاده از نسخ صحیح مدارك مورد استفاده اطمینان حاصل كنید.
محمد ساعتچی یزدی هیچ ادعایی در مورد تناسب اطلاعات درون مدارك منتشر شده در سایت های محمد ساعتچی یزدی با هیچ هدف خاصی، ندارد. همه این مدارك و نظایر آنها "همانگونه كه هست" بدون هیچ تضمینی فراهم شده اند. محمد ساعتچی یزدی بدین وسیله كلیه ادعاهای مبنی بر همه شروط و ضمانت های مربوط به مدارك كه شامل همه شرط ها و تعهدات قابل خرید بودن، بیان شرطی، عرفی و یا قانونی بودن، تطابق با یك منظور خاص، به كارگیری و عدم سوء استفاده است را با ملاحظه این مدارك رد می كند. محمد ساعتچی یزدی در مورد هیچ یك از صدمات خاص، زیان های منتج شده به صورت مستقیم یا غیر مستقیم یا خساراتی كه به هر صورتی (در اثر بلا استفاده شدن، از دست رفتن اطلاعات و یا منفعت ها) در عمل به قرار داد، سهل انگاری و یا هر گونه استفاده نادرست دیگر در اثر به كارگیری اطلاعات درون این مدارك یا هر نوع ارتباط با آن، حادث شده؛ مسئول نخواهد بود.
در جاهایی كه به وضوح توسط محمد ساعتچی یزدی در سایت فراهم شده، برخی محتویات ("محتویات قابل دانلود") روی این سایت برای اینكه توسط شما دانلود شوند ارائه شده است. محمد ساعتچی یزدی در اینجا حق دانلود نمودن محتویات قابل دانلود را بصورت غیر انحصاری، محدود، غیر قابل انتقال و بدون حق تالیف و فقط برای استفاده شخصی و غیر تجاری به شما اعطا می كند. شما برای صدور امتیاز، پخش، تطابق، تغییر، خلق كار های منتج از آن، جداسازی و مهندسی معكوس محتویات قابل دانلود بدون داشتن رضایت نامه اولیه از محمد ساعتچی یزدی مجاز نیستید.
محمد ساعتچی یزدی هیچ ادعایی در مورد تناسب محتویات قابل دانلود برای هیچ منظوری غیر از هدفی كه محمد ساعتچی یزدی به آن اشاره كرده، ندارد. همه این مدارك و نظایر آنها "همانگونه كه هست" بدون هیچ تضمینی فراهم شده اند. محمد ساعتچی یزدی بدین وسیله كلیه ادعاهای مبنی بر همه شروط و ضمانت های مربوط به محتویات قابل دانلود كه شامل همه شرط ها و تعهدات قابل خرید بودن، بیان شرطی، عرفی و یا قانونی بودن، تطابق با یك منظور خاص، به كارگیری و عدم سوء استفاده است را با ملاحظه این محتویات رد می كند. محمد ساعتچی یزدی در مورد هیچ یك از صدمات خاص، زیان های منتج شده به صورت مستقیم یا غیر مستقیم یا خساراتی كه به هر صورتی (در اثر بلا استفاده شدن، از دست رفتن اطلاعات و یا منفعت ها) در عمل به قرار داد، سهل انگاری و یا هر گونه استفاده نادرست دیگر در اثر به كارگیری محتویات قابل دانلود یا هر نوع ارتباط با آن، حادث شده؛ مسئول نخواهد بود.

موارد مخابره شده

محمد ساعتچی یزدی تضمین نمی كند كه همه ایمیل های فرستاده شده از سایت به دست شما رسیده و یا موارد ارسال شده از جانب شما توسط محمد ساعتچی یزدی دریافت شده باشد. همچنین محمد ساعتچی یزدی محرمانه ماندن ویا امنیت ایمیل ها را در طول مخابره از طریق اینترنت تضمین نمی كند. همچنین ممکن است مکاتبات توسط افراد دیگری غیر از محمد ساعتچی یزدی مطالعه و پاسخ داده شوند.

مشخصات كاربری

اگر محمد ساعتچی یزدی به منظور ساده كردن استفاده یا دسترسی به سایت یا بخش ویژه ای از آن، برای شما مشخصات كاربری در نظر گرفت ("مشخصات كاربری")،‌ نباید آن را در اختیار شخص دیگری بگذارید. شما در مورد كسب اطمینان از اینكه مشخصات كاربری تان در اختیار شخص دیگری نیست،‌ مسئول خواهید بود. در واقع مسئولیت كلیه فعالیت هایی كه در زمان استفاده از مشخصات كاربری شما انجام می شود، بدون هیچ محدودیتی شامل كلیه فعالیت های مجاز یا غیر مجاز و قانونی یا غیر قانونی، منحصراً به عهده خودتان است. محمد ساعتچی یزدی در مقابل هر نوع تغییری كه توسط فرد دیگری در مشخصات كاربری شما صورت بگیرد یا هر نوع زیان یا خسارتی كه در اثر قصور شما در حفاظت كافی از مشخصات كاربری تان اتفاق بیفتد،‌ مسئولیتی را به عهده نخواهد گرفت. برای حفظ امنیت مورد نظر،‌ باید مشخصات كاربری خود را به خاطر بسپارید ( و آن را جایی یادداشت نكنید).