Home
Contact
Account Setting
Siet Rss
Me in Twitter
Me in Youtube
Me in Facebook

Stories / گاه نوشته

این فیلم بسیار دیدنی بود و حیفم آمد با شما به اشتراکش نگذارم
Print
Share in The Twitter
Share in The Facebook
Like: [3]
September Sun 20, 2015

دانلود

 

انسان است دیگر. وقتی گرم است، احساس می کند خیلی دردها را نمیفهمد. ارزش ها را نمی فهمد. نمی فهمد گذر عمر را. نمی فهمد اینکه، روزی هیجان ها فروکش می کند و زیاده خواهی ها کنار می روند و او می ماند و خودش. آآن روز، روزی که همه ی اطرافیانی که به هیجان زودگذری دورش بودند کنار می روند و او می ماند و او. با فکر کسانی که بی نقاب، او را دوست داشتند. و آنگاست که دیگر خیلی دیر است؛ خیلی دیر...

Back - Top